درباره نشریه

 نشریۀ پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی متعلق به گروه زبان  و ادبیات و ادبیات دانشگاه رازی نشریه‌ای علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است که به مطالعات تخصصی و پژوهشی کاربردی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی می پردازد. مجله بصورت فصلنامه در هر سال منتشر می ­شود.  این نشریه از سیستم داوری دو سو ناشناس بهره می ­برد و به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته­ های پژوهشی خود، به­ عنوان یک نشریۀ دسترسی- آزاد پایه­ گذاری شده است. اولین شمارۀ این نشریه با عنوان کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی در بهار سال 1399 منتشر شد که به دنبال تغییر سیاست و اهداف نشریه از سال 1400 با عنوان جدید پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی منتشر می ­شود.

این نشریه مقالات مربوط به متون نظم و نثر دورة عراقی را از میانه قرن پنجم تا آخر قرن هشتم، به شرط داشتن جنبه علمی پس از بررسی و داوری به چاپ می‌رساند.

این نشریه در این زمینه‌ها مقاله می‌پذیرد:

مطالعات محتوای متون نظم و نثر قرن پنجم تا هشتم.

مطالعات تطبیقی متون فارسی دوره عراقی با زبان‌های دیگر یا با علوم دیگر.

مطالعات مربوط به جنبه‌های بلاغی و ادبی متون نظم و نثر دورة عراقی.

بررسی متون ادبی دورة عراقی براساس نظریه‌های ادبی.

بررسی متون دورة عراقی از جنبة داستانی و روایی.

بررسی زبان‌شناسانه و دستوری متون دورة عراقی.

مطالعات سبک شناسانه جدید در متون دورة عراقی.

دقت و بررسی جنبه های لغوی، زبانی و بلاغی متون دروة عراقی.

مطالعات متون تاریخی و دینی و اسطوره‌ای دورة عراقی.

مطالعات و مباحث عرفانی و صوفیانه در متون دورة عراقی.

پژوهش‌های مرتبط با زبان و ادب متون دورة عراقی.

 --------------------------------------------------------------------------
شماره مجوز ارشاد: 77631
تاریخ: 1395/2/28