تماس با ما

نشانی پستی مجله:

کرمانشاه باغ ابریشم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی- دفتر مجلۀ پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی صندوق پستی

تلفن: 083-34283903  

موبایل (مدیر مسئول): 09184814130

نمابر: دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رایانامه: motounadabi@razi.ac.ir


CAPTCHA Image