دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-119