دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-139 
چندمعنایی و گونه‌های آن در غزلیات خواجو

صفحه 65-83

10.22126/ltip.2023.8952.1149

مجید عزیزی‌هابیل؛ علی نوری؛ علی حیدری؛ سعید زهره وند